કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી લોગ, એન્ટીલોગ અને ઘનમુળ શોધવુ


Short method to find log and antilog