વિજ્ઞાન મેળો

વિજ્ઞાન મેળો

15 જેટલી વિજ્ઞાનમેળાની બુક

નમસ્કાર મિત્રો, ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન કાર્યક્રમમાં શાળા લેવલ , તાલુકા લેવલ , જીલ્લો લેવલ અને રાજ્ય લેવલ સુધી દરેક માધ્યમમાં કૃતી બનાવવા માટે ઉપયોગમાં આવે તેમજ વિવિધ શાળાની કૃતીઓ વિષે ખ્યાલ આવે તેવી અહી E-Book મુકવામાં આવેલી છે. જે વિજ્ઞાનમેળામાં ઉપયોગી બનશે.
ડાઉનલોડ કરવા 
અહી ક્લિક કરો

No comments: