શું તમારી ઉંમર 18 વર્ષ કરતાં વધારે છે?
શું તમે મતદાનયાદીમા તમારી નોંધણી કરાવેલી હોય તો તમારા ચુંટણીકાર્ડની માહીતી મેળવો અહી ક્લિક કરો

No comments: